Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

8240 c312 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPoranny Poranny

June 19 2017

(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazielono zielono
9042 1f8e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
9560 0190 390
Reposted fromslodziak slodziak viasoko soko

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viasoko soko
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viawhizzkid whizzkid
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viawhizzkid whizzkid
8361 680e 390
Reposted fromredux redux viawhizzkid whizzkid
9260 e8c5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viathatwasntadream thatwasntadream
4969 546c 390
Reposted fromoll oll viakikkeer kikkeer

June 13 2017

9337 e54a 390
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
7668 7aeb 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaszydera szydera
0861 7d93 390

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viaCoriLiar CoriLiar
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakikkeer kikkeer
...jeszcze będziemy
budować drzewom
mauzolea

jeszcze będziemy 
tracić zmysły
na widok
normalnych ludzi...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazielono zielono

June 12 2017

1292 3b36 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl