Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

7286 7704 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0624 0bd4 390
8695 763c 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
0475 f5a3 390

kida-tiana:

Heroes like Hercules!

Reposted fromPoooly Poooly
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17
7570 838d 390
Stanisław Barańczak
2388 700d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabelieve17 believe17

June 27 2017

1827 af46 390
Reposted fromMadristas Madristas viajasnaa jasnaa
1256 fcec 390
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viafreeway freeway
2778 942b 390
Reposted fromvogel vogel viafreeway freeway
9412 43f1 390

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

5268 a9bc 390
3216 adf0 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viafreeway freeway
1201 5cd2 390
Reposted frompupuch pupuch viaszpaqus szpaqus
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszpaqus szpaqus
3504 d0d0 390
Reposted frombanitka banitka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl